درباره ما

درباره ما

زنان با عرضه نیروی بالقوه کار خود می توانند نقش موثری در توسعه اقتصادی ایفا نمایند.چنانکه در کشورهای پیشرفته با رشد اقتصادی بالا،زنان سهمی بزرگ از تولید را برعهده دارند.کنار گذاشتن زنان به معنای عدم استفاده از تمامی امکانات تولیدی ،اقتصادی ،خدماتی،تجاری و فنی جامعه ای است که بر رشد اقتصادی و تولید کشور موثر واقع می شود. ساماندهی و توانمندسازی زنان برای ورود به عرصه فعالیتهای تجاری ،ایجاد فضای مساعد کسب و کار ،توسعه و ارتقای کارآفرینی زنان بازرگان و پیگیری جهت رفع موانع موجود ،حمایت و تشویق بانوان در امور تجاری و همسو کردن آن در راستای توسعه اقتصادی کشور از اهم مواردی است که منجر به تشکیل کانون زنان بازرگان ایران گردید.
کانون زنان کارآفرین
شما هم می توانید از کارآفرینان فعال کانون باشید. ثبت نام

نهاد هایپشتیبان